Fantasztikus akciók! Akár 50% kedvezmény!

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

2020. november

 1. Fejezet

Általános rendelkezések (fogalmak és hatály)

 1. Jelen szerződésben foglaltakat az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Electrolux) Webshop-on keresztül megrendelt termékeinek (a továbbiakban: Termék, vagy Termékek) értékesítéseire (II. Fejezet), a Fix áras javítási szolgáltatásaira (továbbiakban: Szolgáltatás, vagy Szolgáltatások) (III. Fejezet), valamint Háztartási nagygépek üzembe helyezésére (továbbiakban: Installáció) (IV. Fejezet) kell alkalmazni.
 2. Electrolux: Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 5100 Jászberény, Fémnyomó u. 1.; cégjegyzékszám: Cg.16-09-001602; adószám: 10566680-2-16; honlap: www.electrolux.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@electrolux.com; telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 2521773;
 3. Megrendelő: az a fogyasztó, aki a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó ügyletben a Terméket megvásárolja, a Szolgáltatást, vagy az Installációt megrendeli.
 4. Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1 § (1) bekezdés 3. pontjában foglaltak szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 5. Webshop: az Electrolux honlapján elérhető online értékesítési áruház (www.shop.electrolux.hu)
 6. Termék: az Electrolux által - a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint - Webshop-on keresztül értékesített Electrolux, AEG és Zanussi márkájú kis- és nagy háztartási készülékek tartozékai, kiegészítői és alkatrészei.
 7. Szolgáltatás: az Electrolux által a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint a Megrendelő részére nyújtott fix áras javítási tevékenység. Eszerint az Electrolux egy előre meghatározott díj ellenében egy háztartási készülék kapcsán egy egységnyi hiba javítását vállalja.
 8. Installáció: az Electrolux által a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint a Megrendelő részére nyújtott üzembe helyezési tevékenység. Eszerint az Electrolux előre meghatározott díj ellenében nagy háztartási gép(ek) üzembe helyezését vállalja. Jelen ÁSZF az üzembe helyezési szolgáltatás 2 típusát szabályozza (prémium installáció és egyszerű installáció); ahol a jelen ÁSZF kizárólag Installációt említ, azon az üzembehelyezési szolgáltatás mindkét típusát érteni kell.
 9. Felek: Electrolux és Megrendelő együttesen.
 10. Partner: Electrolux-szal szerződéses kapcsolatban álló hivatalos szervízpartner, aki a Megrendelő (lak)címére az üzembe helyezés elvégzése végett kiszáll és a háztartási készülék tényleges javítását, valamint a háztartási nagygép tényleges üzembe helyezését elvégzi.
 11. Jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók a Felek között létrejövő jogviszonyra, valamint a jogviszony fennállása alatt Felek jogaira és kötelezettségeire. A Felek közötti szerződés akkor jön létre, mikor a Termék, a Szolgáltatás, illetve az Installáció megrendelését az Electrolux a Megrendelő részére visszaigazolta. A Termék, a Szolgáltatás vagy az Installáció megrendelésével a Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, megértette, az abban foglaltakat elfogadja.
 12. Felek rögzítik, hogy a jogviszonyukra a jelen ÁSZF-ben foglaltak mellett a Ptk. és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezései, valamint a hivatkozott jogszabályok változása esetén a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos anyagi és eljárásjogi szabályok az irányadók.
 13. A Megrendelő a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos bármely kifogását, fenntartását, észrevételét köteles még a Termék, a Szolgáltatás vagy az Installáció megrendelése előtt írásban, vagy elektronikus úton megküldeni az Electrolux felé. Ennek hiányában az ÁSZF rendelkezéseit a Termék, a Szolgáltatás, vagy az Installáció megrendelésével minden feltétel, fenntartás és külön nyilatkozat nélkül a Megrendelő elfogadja.
 14. Bármely a jelen ÁSZF-től eltérő, azt módosító, kiegészítő vagy felülíró feltétel vagy kikötés csak a Felek kifejezett írásbeli megállapodása esetén érvényes és az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét és alkalmazását.
 15. Az Electrolux a jelen ÁSZF-et bármikor jogosult egyoldalúan, előzetes értesítés és indokolás nélkül módosítani, vagy visszavonni. A módosítások vagy a visszavonás az ÁSZF-ben megjelölt napon, vagy akkor lépnek hatályba, ha azt Electrolux honlapján közzéteszik. A módosítás vagy a visszavonás nem érinti azokat a jogviszonyokat, amelyek a hatálybalépés előtt jöttek létre. Az ÁSZF módosítása csak abban az esetben válik a már hatályban lévő jogviszony részévé, ha az a Megrendelő részére a korábbi rendelkezésekhez képest előnyösebb rendelkezéseket tartalmaz és azt a Megrendelő – külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően – kifejezetten elfogadta.
 16. Fejezet

Webshop-on keresztül megrendelt termékek értékesítése

Szerződés tárgya: a Termék

 1. A Jelen ÁSZF 6. pontjában körülírt Termék értékesítésére a Rendelet távollévők között kötött szerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. A távollévők között kötött szerződés olyan fogyasztói szerződés, amelyet a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a Felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt (Webshop) alkalmaznak.
 2. A jelen fejezet rendelkezéseit kizárólag a Termékek Magyarország területén történő megrendelésre és kiszállításra kell alkalmazni. A jelen ÁSZF nem vonatkozik a Termékek Magyarországon kívüli megrendelésére és külföldi rendeltetési helyekre történő szállításra.

A Termék megrendelése és a vételár megfizetése

 1. A Termék(ek) megrendelésére a Webshop-on keresztül megrendelőlap kitöltésével kerül sor. A megrendelés feladása során az űrlap által felkínált technikai lépéseket kell a Megrendelőnek követnie. Az adatbeviteli hibákat a Megrendelő az űrlap ablakaiban történő törléssel javíthatja a megrendelés elküldése előtt. A megrendelést az Electrolux a visszaigazolásban megadott egyedi azonosító szám alapján tartja nyilván. Az azonosító számmal a Megrendelő későbbiekben is hozzáfér a rendeléséhez. A Webshopon a Megrendelő magyar nyelven tudja az általa választott Termékeket megrendelni.
 2. A Termék(ek) vételára minden esetben a Webshop-on kerül feltüntetésre a Termék adataival együtt, amely tartalmazza az általános forgalmi adót (Áfa).
 3. A Termék(ek) vételárát a Megrendelő az alábbi módok egyikén köteles megfizetni:

20.1. A Termék megrendelésével egyidejűleg előre, a Webshopban (www.shop.electrolux.hu) elérhető bankkártyás fizetéssel.

A Termék vételára nem tartalmazza a szállítási költséget. A szállítás egyszeri költsége: 990.- forint, amely tartalmazza az általános forgalmi adót (Áfa). 12.500.- Ft-ot (tizenkétezer-ötszáz forint) meghaladó megrendelés esetén a szállítás ingyenes.

A fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor a Termék teljes vételára és a szállítási költség az Electrolux bankszámláján jóváírásra kerül.

A Termék megrendeléséről és a Termék vételárának, a szállítás költségének a kifizetéséről az Electrolux haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikus úton (e-mail) visszaigazolást küld a Megrendelő részére, amely tartalmazza a Megrendelő által választott Termék(ek) és a Megrendelő adatait. A Termék vételáráról és a szállítási költségről az Electrolux számlát állít ki, amit elektronikus úton (e-mail) ugyancsak megküld a Megrendelő részére.

20.2. A Termék vételára megfizethető a Termék kiszállításával egyidejűleg készpénzben (utánvétel).

A Termék vételára nem tartalmazza az utánvétel díját. Az utánvétel egyszeri díja: 1.790.- forint, amely tartalmazza az általános forgalmi adót (Áfa) és tartalmazza a 19.1. pontban meghatározott szállítási költséget.

A Megrendelő köteles a Termék vételárát és az utánvétel díját egyösszegben, készpénzben megfizetni a Termék átvételével egyidejűleg a Termék kiszállításával megbízott (futárszolgálat) részére.

A Termék megrendeléséről és a Termék vételáráról, az utánvétel díjáról az Electrolux haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikus úton (e-mail) visszaigazolást küld a Megrendelő részére, amely tartalmazza a Megrendelő által választott Termék(ek) és a Megrendelő adatait. A Termék vételáráról és az utánvétel díjáról az Electrolux számlát állít ki, amit elektronikus úton (e-mail) ugyancsak megküld a Megrendelő részére.

A Termék szállítása

 1. A Termék(ek) kiszállításáról az Electrolux – személyesen vagy megbízott (futárszolgálat) útján – gondoskodik a Megrendelő által a megrendelés során megadott címre történő teljesítéssel.
 2. Minden Termék a rendelkezésre állástól függően kerül kiszállításra, amely körülmény a Termék adatainál a Webshop-on szerepel.
 3. Azon Termékek, amelyek „raktáron” kifejezéssel szerepelnek a Webshop-on, a visszaigazolástól számított 7 munkanapon belül kerülnek kiszállításra a Megrendelő által megjelölt címre előzetes értesítést követően. A „nincs raktáron” kifejezéssel jelölt Termékek pedig a raktárba érkezést követő 7 munkanapon belül kerülnek kiszállításra a Megrendelő értesítését követően.
 4. Ha valamelyik Termék nem áll rendelkezésre a megrendelt mennyiségben és ezen körülmény a Webshop-on nem került feltüntetésre, erről az Electrolux a megrendelést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikus úton (e-mail) tájékoztatást küld a Megrendelőnek, aki választása szerint vagy a rendelkezésre álló mennyiségben rendeli meg a Terméke(ke)t, vagy a megrendeléstől elállhat.
 5. Ha a megrendelt Termék „nincs raktáron” és a szállítás a megrendeléstől számított 30 (harminc) napon túl sem teljesíthető, a Megrendelő a megrendeléstől elállhat és az Electrolux 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Termék teljes vételárát és az esetlegesen felmerülő szállítási költséget.
 6. A Termék(ek) beszerelése, üzembe helyezése és használata során a Megrendelő az adott Termék használati utasításai és a felhasználói kézikönyv előírásai szerint köteles eljárni. Az egyes alkatrészek és tartozékok beépítése és használata csak Electrolux, AEG és Zanussi márkájú készülékekbe ajánlott.
 7. Az Electrolux nem felel azokért a károkért, amelyek a Termék(ek) rendeltetésellenes beszereléséből, üzembe helyezéséből, használatából, vagy kezeléséből, származnak.

Elállás

 1. A Megrendelő a Rendeletben foglaltak szerint a Termék(ek) átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.
 2. A Megrendelő a Rendelet 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozat-minta szerint elektronikus úton (e-mail) gyakorolhatja elállási jogát:

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/ szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt

 1. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és kéri, hogy az Electrolux a szerződés teljesítését, a Termék(ek) kiszállítását – a Termék(ek) rendelkezésre állásától függően – a 14 napos elállási határidőn belül megkezdje.
 2. A Megrendelő az előre leegyeztetett szállítás időpontját megelőző munkanap 12 órájáig tud elektronikus úton (e-mail) költségmentesen elállni a szerződéstől. Ebben az esetben a Termék vételára és a szállítás költsége teljes egészében visszajár, ha a Megrendelő azokat előre megfizette az Electrolux részére. Ebben az esetben az Electrolux a Termék vételárát és a szállítás költségét az elállás napjától számított 14 napon belül visszautalja a Megrendelő részére.
 3. Ha a Megrendelő a szerződéstől az előre leegyeztetett szállítás napját megelőző munkanap 12 óráját követően, vagy a Termék(ek) kiszállítása után áll el, köteles megtéríteni az Electroluxnak – (i) előre fizetés esetén a szállítás költségét, vagy (ii) utánvétel esetén az utánvétel díját. Ebben az esetben is a Termék(ek) teljes vételára 14 napon belül visszautalásra kerül(nek) a Megrendelő részére.
 4. Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, köteles a Terméke(ke)t haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül az Electroluxnak visszaküldeni, vagy az Electroluxnak, illetve a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A Termék visszaküldésével, átadásával kapcsolatos közvetlen költséget a Megrendelő viseli, kivéve ha a Termék jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza. Ebben az esetben a visszaszállítás költségét az Electrolux viseli.
 5. A jelen fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni abban az esetben is, ha a Terméke(ke)t nem természetes személy Fogyasztó, hanem szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró vállalkozás (gazdasági társaság, jogi személyek, egyéni vállalkozó stb.) rendeli meg a Webshop-on keresztül azzal, hogy a vállalkozás elállása esetén a Termék visszaküldésével, átadásával kapcsolatos költségeket a vállalkozás viseli.

Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás

 1. Kellékszavatosság

35.1. A Szolgáltatás hibás teljesítése esetén a Megrendelő az Electrolux-szal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk szabályai szerint.

35.2. Az Electrolux hibásan teljesít, ha a Termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Electrolux, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

35.3. A Megrendelő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

(i) kérheti a Termék kijavítását, vagy kicserlését kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Electroluxnak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy

(ii) igényelheti utóbb a Termék vételárának arányos leszállítását, valamint a hibát az Electrolux költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, ha az Electrolux a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta;

(iii) végső esetben a szerződéstől is elállhat, ha az Electrolux a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

35.4. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

35.5. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni.

35.6. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Electroluxnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Electrolux adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

35.7. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

35.8. A Megrendelő kellékszavatossági jogai a teljesítéstől számított 2 év alatt évülnek el. Abban az esetben, ha a Termékeket nem Fogyasztó rendeli meg, a kellékszavatossági jogok 1 év alatt évülnek el.

35.9. A Ptk. 6:163. § (5) bekezdése szerint a dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

35.10. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a Terméket a Webshop-on keresztül az Electroluxtól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

36.1. A Termék hibája esetén a Megrendelő - választása szerint - a 35. pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

36.2. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Megrendelő nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Electroluxszal, mint gyártóval szemben érvényesítheti.

36.3. Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik az Electrolux, mint gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Megrendelő a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

36.4. Termékszavatossági igényt kizárólag az Electroluxszal, mint gyártóval vagy a Termék forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

36.5. Az Electrolux, mint gyártó (vagy a forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

(i) a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

(ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

(iii) a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítani.

36.6. Termékszavatossági jogok a Ptk. rendelkezései szerint a Fogyasztót illetik meg.

 1. Jótállás

37.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a Ptk. szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre a rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki. Az 1. melléklet 29. pontja alapján a jótállási kötelezettség kiterjed az egyes háztartási gépek tartozékaira és alkotórészeire 10.000.- Ft eladási ár felett.

37.2. Tehát a Webshop-on keresztül megrendelt Termékek(re), melynek vételára a 10.000.- Ft-ot meghaladja, 1 éves kötelező jótállási idő áll fenn. Ennél hosszabb jótállási időt biztosíthat az Electrolux, amely az egyes Termékek esetében a Webshop-on a Termék adatai mellett kerül feltüntetésre. A jótállás ideje alatt az Electrolux jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a Termék(ek) kiszállítását követően, vagy ha az üzembehelyezést az Electrolux vagy szerződéses Partnere végezte, a beszerelését követően a készülék üzembe helyezésének napjától kezdődik.

37.3. A Megrendelő nem jogosult jótállást érvényesíteni, ha:

(i) a hiba a Termék nem rendeltetésszerű használatából ered;

(ii) a hiba olyan minimális rendellenességnek tekinthető, amely az adott Termékre szokásosan jellemző, elkerülhetetlen és/vagy elhanyagolható;

(iii) ha a Termék használata, kezelése, üzembe helyezése szakszerűtlenül, vagy az Electrolux előírásainak be nem tartásával történt, továbbá ha a Terméket arra jogosulatlan (képzetlen) személy kezelte, javította, átalakította, változtatta meg;

37.4. Az Electrolux a Termék kiszállításával, vagy üzembehelyezésével egyidejűleg a jótállási jegyet, használati utasítást, vagy felhasználói kézikönyvet a Megrendelő rendelkezésére bocsátja olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy, használati utasítás vagy felhasználói kézikönyv tartalmának jól olvashatóságát. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők.

37.5. A jótállási jegy Megrendelő rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló számlát a Megrendelő bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló számlával is érvényesíthetők.

37.6. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

37.7. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként a Megrendelőt a jótállásból fakadó jogok az 35. és a 36. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

III. Fejezet

Fix áras javítási szolgáltatás

Szerződés tárgya: a Szolgáltatás

 1. A jelen ÁSZF-ben körülírt Szolgáltatás kizárólag 12 évnél fiatalabb Electrolux, AEG és Zanussi háztartási nagygépekre vehető igénybe. A gyártástól számítottan 12 évnél idősebb termékek esetén az Electrolux a kötelező, vagy vállalt jótállási, kellékszavatossági időn túl javítási, szerelési tevékenység végzését nem vállalja.
 2. Az általános rendelkezésekben rögzítettek szerint az előre meghatározott díj ellenében egy háztartási készülék kapcsán csak egy egységnyi hiba kerül javításra.
 3. Jelen Szolgáltatás nem érinti a fogyasztók jogszabályon alapuló kellékszavatossági jogait, illetve a kötelező jótállás, vagy az adott termékre az Electrolux, mint gyártó által vállalt jótállás ideje alatti jogait, illetve az Electrolux helytállási kötelezettségeit. Azon háztartási nagygép(ek) vonatkozásában, amely(ek)re a vállalt, vagy kötelező jótállás ideje még fennáll, a jelen Szolgáltatás akkor vehető igénybe, ha a készülék a jótállás keretein belül nem javítható, mert a hiba a készülék nem rendeltetésszerű használatából, szakszerűtlen kezeléséből, átalakításából megrongálásából stb. (nem garanciális jellegű meghibásodás) ered.
 4. A Szolgáltatás nem vehető igénybe,

(i) ha alkatrész(ek) hiányában a javítási, szerelési tevékenység nem végezhető el;

(ii) a termékkel kapcsolatos ún. fogyóeszközök (pl. cserélhető izzók, tojástartó stb.) és tartozékok (pl. üvegpolc, sütőrács stb.) pótlása esetén.   

Abban az esetben, ha a jelen pontban meghatározott valamely ok a helyszíni kiszállás során derül ki, a Partner a javítás elvégzését – jegyzőkönyv felvétele mellett és a pontos ok megjelölésével – megtagadhatja. Ebben az esetben – a lentiekben részletezettek szerint – a Megrendelő viseli a Partner kiszállásával kapcsolatos költségét (továbbiakban: Kiszállás Költsége).

 1. A Szolgáltatás díja eltérő attól függően, hogy (i) AEG márkájú készülék, vagy (ii) Electrolux, illetve Zanussi márkájú készülék javítására kerül sor.

42.1. AEG márkájú háztartási nagygép javítása esetén a Szolgáltatás díja 44.990.- Ft., azaz negyvennégyezer – kilencszázkilencven forint, amely tartalmazza az általános forgalmi adót (Áfa).

42.2. Electrolux és Zanussi márkájú háztartási nagygép javítása esetén a Szolgáltatás díja 39.990.- Ft., azaz harminckilencezer – kilencszázkilencven forint, amely tartalmazza az általános forgalmi adót (Áfa).

42.3. A Szolgáltatás díja minden esetben a következőket foglalja magában:

(i) egy egységnyi hiba javítását egyetlen háztartási készülék vonatkozásában, valamint

(ii) a javításhoz szükséges munkaerő, a helyszíni kiszállás, a javítás, szerelés és az alkatrészek költségeit.

A Szolgáltatás díja nem tartalmazza a megrendelés időpontjában nem jelzett, vagy később jelentkező más meghibásodások javításának, vagy további alkatrészek pótlásának költségeit.

 1. A Szolgáltatás megrendelésére az Electrolux ügyfélszolgálatán keresztül van lehetőség.
 2. A Szolgáltatás díját a Megrendelő köteles előre megfizetni az Electrolux részére a Szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg, az alábbi fizetési módon:

(i) bankkártyás fizetéssel az ügyfélszolgálat által e-mailben küldött online fizetési felület (payment link) alkalmazásával; vagy

(ii) banki átutalással az Electrolux ügyfélszolgálata által megadott bankszámlára történő teljesítéssel;

A fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az összeg az Electrolux bankszámláján jóváírásra kerül.

 1. A Szolgáltatás díjának kifizetéséről és a megrendelés befogadásáról az Electrolux elektronikus úton (e-mail) visszaigazolást küld a Megrendelő részére. A Szolgáltatás díjáról az Electrolux számlát állít ki, amit elektronikus úton (e-mail) ugyancsak megküld a Megrendelő részére.

A Szolgáltatás teljesítése

 1. Az Electrolux a Szolgáltatás teljesítéséhez Partner, azaz vele szerződéses kapcsolatban álló hivatalos szervízpartner közreműködését veszi igénybe.
 2. Az Electrolux vállalja, hogy a Szolgáltatás díjának megfizetését követő 5 munkanapon belül a Partner – a Megrendelővel egyeztetett időpontban – felkeresi a Megrendelőt a Szolgáltatás teljesítése céljából.
 3. A Megrendelő köteles biztosítani, hogy a Partner a teljesítéshez szükséges helyszínre bejusson. Ha a Partner a Megrendelőnek felróható okból, vagy a Megrendelő hiányos, pontatlan vagy téves tájékoztatása miatt nem tudja a Szolgáltatást teljesíteni, a teljesítési határidő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely a Szolgáltatás megfelelő teljesítéséhez szükséges.
 4. A Megrendelő köteles az Electroluxot, illetve a helyszíni kiszállás esetén a Partnert tájékoztatni minden olyan körülményről, tényről, amely a teljesítéshez szükséges. Ennek elmaradása, vagy a nem megfelelő tájékoztatás esetén az Electrolux, illetve a Partner jogosult a teljesítést elhalasztani vagy felfüggeszteni mindaddig, amíg a Megrendelő a szükséges tájékoztatást nem adta meg.
 5. A Szolgáltatást a Partner lehetőség szerint az első kiszállás alkalmával teljesíti. Ha a Szolgáltatást az első kiszállás alkalmával a Partner – előre nem látható okból (pl. alkatrész hiánya, vagy újabb alkatrész beszerzése szükséges) – nem tudja teljesíteni, köteles a mielőbbi teljesítés végett, de legkésőbb az első kiszállástól számított 8 munkanapon belül a Megrendelőt újból személyesen felkeresni és a javítási/szerelési munkát elvégezni.
 6. Abban az esetben, ha a Szolgáltatás a hiba jellegénél fogva nem teljesíthető (pl. gazdasági totálkár esete, vagy alkatrész hiánya miatt a készülék nem javítható) vagy a Megrendelő a háztartási készülék működésével kapcsolatban nem valós, ún. vélt hibát jelentett be, amely a Partner kiszállása során derül ki (nem hiba jellegű esemény elhárítása), az Electrolux köteles a Szolgáltatás díját a Kiszállás Költségével csökkentett összegben a Megrendelő részére visszautalni. A gazdasági totálkár esete akkor áll fenn, ha a készülék nem javítható gazdaságosan. Akkor nem tekinthető gazdaságosnak a készülék javítása, ha az azzal kapcsolatos költségek a 100.000.- Ft-ot, azaz százezer forintot meghaladják (továbbiakban: Gazdasági Totálkár értékhatára). A Gazdasági Totálkár értékhatára tartalmazza az általános forgalmi adót. Arról, hogy a készülék, illetve annak működéséhez szükséges alkatrésze nem javítható, vagy cserélhető, továbbá ha a háztartási készülék működésével kapcsolatban bejelentett hiba nem valós, hanem ún. vélt hiba, illetve a készülék gazdaságosan nem javítható, mert a javítással kapcsolatos költségek a Gazdasági Totálkár értékhatárát meghaladják, a Partner köteles írásban a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni és annak egy példányát a Megrendelőnek átadni.
 7. Az Electrolux vállalja, hogy a Partner által felvett jegyzőkönyv kiállításától számított 5 munkanapon belül a Szolgáltatás díját a Kiszállás Költségével csökkentett összegben a Megrendelő részére visszautalja.
 8. A Kiszállítás Költsége 19.990.- Ft., az tizenkilencezer – kilencszázkilencven forint, amely csak abban az esetben kerül a Megrendelő terhére felszámításra, ha a Szolgáltatás teljesítése a jelen ÁSZF-ben meghatározott, vagy egyébként a Megrendelőnek felróható okból marad el, vagy ha a készülék, illetve annak működéséhez szükséges alkatrésze, a hiba jellegénél fogva nem javítható, vagy cserélhető, illetve ha a Megrendelő nem jogszerűen áll el a szerződéstől, vagy mondja fel azt.
 9. A Szolgáltatás teljesítése, illetve a Partner jogszerű elállása esetén a Kiszállás Költségét a Szolgáltatás díja tartalmazza, az külön, illetve többletköltségként a Megrendelő terhére nem kerül felszámításra.

A Kiszállás Költsége tartalmazza az általános forgalmi adót (Áfa).

 1. A Szolgáltatást akkor teljesíti a Partner, ha a készülék működésével kapcsolatos hibát elhárítja, illetve a készülék működéséhez szükséges alkatrészt kicseréli, kijavítja és ezzel a készülék – az üzembehelyezést követően – rendeltetésszerű működését biztosítja. A teljesítésről a Partner a helyszínen jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a Megrendelő aláír. A jegyzőkönyv aláírását megelőzően a Megrendelő köteles a készülék rendeltetésszerű működéséről meggyőződni.

A jogviszony megszűnése

 1. A Szolgáltatás teljesítésével a Felek közötti jogviszony megszűnik.
 2. A jogviszony a teljesítés nélkül is megszűnik, ha a Szolgáltatás a korábbiakban részletezettek szerint a Megrendelőnek felróható okból, vagy a hiba jellegéből adódóan nem teljesíthető (pl. gazdasági totálkár, vagy alkatrész hiánya), illetve ha a Megrendelő nem jogszerűen áll el a szerződéstől. Ebben az esetben az Electrolux köteles a Megrendelő felé elszámolni és a Szolgáltatás díját a Kiszállás Költségével csökkentett összegben a Megrendelő részére visszautalni.
 3. A Megrendelő a Rendeletben foglaltak szerint jogosult a szerződéstől a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállni, a teljesítés megkezdését követően pedig a szerződést felmondani.
 4. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és kéri, hogy az Electrolux a szerződés teljesítését a 14 napos elállási határidőn belül megkezdje.
 5. A Megrendelő az előre leegyeztetett kiszállás időpontját megelőző munkanap 12 órájáig tud elektronikus úton (e-mail) költségmentesen elállni a szerződéstől. Ebben az esetben a Szolgáltatás díja teljes egészében visszajár, amit az Electrolux az elállás napjától számított 5 munkanapon belül visszautal a Megrendelő részére.
 6. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás teljesítésére a Rendeletben meghatározott 14 napos elállási/felmondási határidőn belül kerül sor, ha a Megrendelő a teljesítés megkezdése után mondja fel a szerződést, köteles ugyancsak megtéríteni az Electroluxnak a Kiszállás Költségét. Ebben az esetben is a Szolgáltatási díj, a Kiszállás Költségével csökkentett összegben kerül a Megrendelő részére visszautalásra.
 7. A Szolgáltatás teljesítésével a Megrendelő elveszíti az elállási/felmondási jogát.
 8. A Megrendelő a Rendelet 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozat-minta szerint elektronikus úton (e-mail) gyakorolhatja elállási/felmondási jogát:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt

Kellékszavatosság és jótállás

 1. Kellékszavatosság

64.1. A Szolgáltatás(ok) teljesítésére a jelen ÁSZF II. fejezet 35. (35.1.-35.10) pontjában kifejtett kellékszavatossági rendelkezéseket a jelen pontban körülírt változásokkal összhangban kell alkalmazni.

64.2. Ha a Szolgáltatás teljesítése során új alkatrész kerül a készülékbe beszerelésre, a Megrendelő kellékszavatossági jogai a teljesítéstől számított 2 év alatt évülnek el.

64.3. Ha a javítása során új alkatrész nem kerül a készülékbe beszerelésre, a használt alkatrészre vonatkozóan a Megrendelő kellékszavatossági joga 1 év alatt évülnek el.

 1. Jótállás

65.1 A Szolgáltatás(ok) teljesítésére a jelen ÁSZF II. fejezet 37. (37.1.-37.7) pontjában kifejtett jótállással kapcsolatos rendelkezéseket a jelen pontban körülírt változásokkal összhangban kell alkalmazni.

65.2. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a Ptk szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre a rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki. Az 1. melléklet 29. pontja alapján a jótállási kötelezettség kiterjed az egyes háztartási gépek tartozékaira és alkotórészeire 10.000.- Ft eladási ár felett.

65.3. Tehát ha a Szolgáltatás teljesítése során új alkatrész kerül beszerelésre a készülékbe, arra az új alkatrészre az Electrolux 1 éves jótállást vállal. Ezen idő alatt az Electrolux jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás az új alkatrész beszerelését követően a készülék üzembe helyezésének napjától kezdődik.

65.4. A Megrendelő nem jogosult jótállást érvényesíteni, ha az új alkatrész beszerelését és a készülék üzembe helyezését követően:

(i) a hiba a készülék nem rendeltetésszerű használatából ered;

(ii) a hiba olyan minimális rendellenességnek tekinthető, amely az adott készülékre szokásosan jellemző, elkerülhetetlen és/vagy elhanyagolható;

(iii) ha a készülék használata, kezelése szakszerűtlenül, vagy az Electrolux előírásainak be nem tartásával történt, továbbá ha a készüléket arra jogosulatlan (képzetlen) személy kezelte, javította, átalakította, változtatta meg;

65.5. Az Electrolux az új alkatrész beszerelésével egyidejűleg – a Partner útján – a jótállási jegyet a Megrendelő rendelkezésére bocsátja olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők.

65.6. A jótállási jegy Megrendelő rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló számlát a Megrendelő bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló számlával is érvényesíthetők.

 1. Fejezet

Háztartási nagygépek üzembe helyezésére

Szerződés tárgya: az Installáció

 1. A jelen ÁSZF-ben körülírt Installáció kizárólag Electrolux, AEG és Zanussi háztartási nagygépek üzembe helyezésére vehető igénybe.
 2. A jelen ÁSZF-ben az Installáció 2 típusa kerül szabályozásra:

(i) magasabb szolgáltatási díj ellenében igénybe vehető ún. prémium installáció;

(ii) alacsonyabb szolgáltatási díj ellenében igénybe vehető ún. egyszerű installáció;

Mindkét típusú Installációnak az alábbi 3 kategóriája kerül megkülönböztetésre:

(i) egy darab – elektromos üzemű – háztartási nagygép üzembe helyezése (továbbiakban: 1. kategória);

(ii) három darab – elektromos üzemű – háztartási nagygép, ún. konyhaszett üzembe helyezése (továbbiakban: 2. kategória);

(iii) gázüzemű készülék üzembe helyezése (továbbiakban: 3. kategória);

A prémium installáció megrendelése esetén az Electrolux – a lentiekben részletezettek szerint – (i) gyorsabb helyszíni kiszállást, (ii) az 1. kategória esetén hálózati kábelcserét és (iii) a 3. kategória esetén a gázkészülék bekötéséhez szükség szerint alkatrészt biztosít. Egyebekben – ha a jelen ÁSZF a két típusú installáció között különbséget nem tesz – a háztartási nagygépek üzembe helyezésére az alábbi közös szabályok az irányadók.

 1. Jelen ÁSZF-ben körülírt Installáció megrendelése nem érinti a Megrendelő az adott háztartási nagygéppel kapcsolatos, jogszabályon alapuló kellékszavatossági jogait, illetve a kötelező jótállás, vagy az adott termékre az Electrolux, mint gyártó által vállalt jótállás ideje alatti jogait, illetve az Electrolux helytállási kötelezettségeit.
 2. Az Installáció nem vehető igénybe, ha

(i) a háztartási nagygép sérült, vagy meghibásodása folytán javításra szorul és emiatt az üzembe helyezés nem végezhető el, ideértve azt az esetet is, ha a készülék meghibásodása a Megrendelő nem szabályszerű üzembe helyezésére vezethető vissza;

(ii) a háztartási nagygép nem a Megrendelő tulajdonában áll, vagy az nem kereskedelmi forgalomból került a Megrendelő birtokába;

(iii) a háztartási nagygép alkatrésze(i) hiányoznak és emiatt annak üzembe helyezése nem végezhető el;

(iv) az üzembe helyezéshez szükséges feltételek, a környezet megfelelő kialakítása nem állnak rendelkezésre (így különösen elektromos hálózat, gáz-, vízbekötés, bútorkivágás stb. hiánya);

Abban az esetben, ha a jelen pontban meghatározott valamely ok a helyszíni kiszállás során derül ki, a Partner az üzembe helyezés elvégzését – jegyzőkönyv felvétele mellett és a pontos ok megjelölésével – megtagadhatja. Ebben az esetben – a lentiekben részletezettek szerint – a Megrendelő viseli a Partner rendelkezésre állásával kapcsolatos költségét (továbbiakban: Rendelkezésre állás Költsége). A Rendelkezésre állás Költsége az Installáció megrendelésével kapcsolatos adminisztráció és adatkezelés költségeit, valamint a Partner helyszíni kiszállásával kapcsolatos költségeket tartalmazza.

 1. Az Installáció díja

70.1. Az Installáció díja minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót (Áfa).

70.2. A prémium installáció megrendelése esetén a szolgáltatási díj az egyes kategóriákon belül az alábbiak szerint alakul:

(i) 1. kategória (egy darab – elektromos üzemű – háztartási nagygép üzembe helyezése hálózati kábelcserével): 29.990.- Ft, azaz huszonkilencezer – kilencszázkilencven forint;

(ii) 2. kategória (három darab – elektromos üzemű – háztartási nagygép, ún. konyhaszett üzembe helyezése): 29.990.- Ft, azaz huszonkilencezer – kilencszázkilencven forint;

(iii) 3. kategória (gázüzemű készülék üzembe helyezése): 24.990.- Ft, azaz huszonnégyezer –kilencszázkilencven forint; 

A prémium installáció díja az egyes kategóriákon belül magában foglalja a következőket:

(i) háztartási nagygép(ek) szakszerű és biztonságos üzembe helyezését,

(ii) az üzembe helyezéshez szükséges munkaerő, helyszíni kiszállás, valamint a szerelési munkálatok költségeit,

(iii) a 1. kategória esetén maximum 3 m hosszú új hálózati kábel biztosítását a hálózati kábelcseréhez;

(iv) a 3. kategória esetén pedig - a kötelező jótállási időn túl - további 1 év teljeskörű jótállás biztosítását az üzembe helyezett gázkészülékre, továbbá a gázkészülék csatlakozásához – szükség szerint – maximum 1,5 m hosszú bekötőcső, fúvóka, ill. csap biztosítását.

A prémium installáció díja nem tartalmazza az 1. kategória esetén a hálózati kábelcserén és az üzembe helyezésen túli egyéb villanyszerelési munkálatokat.

70.3. Az egyszerű installáció megrendelése esetén a szolgáltatási díj az egyes kategóriákon belül az alábbiak szerint alakul:

(i) 1. kategória (egy darab – elektromos üzemű – háztartási nagygép üzembe helyezése): 16.990.- Ft, azaz tizenhatezer – kilencszázkilencven forint;

(ii) 2. kategória (három darab – elektromos üzemű – háztartási nagygép, ún. konyhaszett üzembe helyezése): 19.990.- Ft, azaz tizenkilencezer – kilencszázkilencven forint;

(iii) 3. kategória (gázüzemű készülék üzembe helyezése): 15.990.- Ft, azaz tizenötezer –kilencszázkilencven forint; 

Az egyszerű installáció díja az egyes kategóriákon belül kizárólag az alábbiakat foglalja magában:

(i) háztartási nagygép(ek) szakszerű és biztonságos üzembe helyezését,

(ii) az üzembe helyezéshez szükséges munkaerő, helyszíni kiszállás, valamint a szerelési munkálatok költségeit,

(iii) a 3. kategória esetén pedig - a kötelező jótállási időn túl - további 1 év teljeskörű jótállás biztosítását az üzembe helyezett gázkészülékre.

Az egyszerű installáció díja nem tartalmazza a 3. kategória esetén a gázüzemű készülék csatlakozásához szükség bekötőcső, fúvóka, ill. csap biztosítását. Ezen alkatrészeket a Megrendelő – szükség esetén – a Partnertől tudja a helyszíni kiszállás során a szolgáltatási díjon felül megvásárolni, egyebekben az üzembe helyezéshez szükséges alkatrészek meglétéről a Megrendelő köteles előzetesen gondoskodni.

70.4. A szolgáltatási díj egyik esetben sem tartalmazza a sérült, meghibásodott termékek pótlását, javítását, illetve a szakszerű üzembe helyezést követően a rendeltetésellenes használatból eredő meghibásodások javításának, vagy további alkatrészek pótlásának költségeit.

 1. Az Installáció megrendelésére az Electrolux ügyfélszolgálatán keresztül van lehetőség.
 2. Az Installáció díját a Megrendelő köteles előre megfizetni az Electrolux részére az Installáció megrendelésével egyidejűleg, az alábbi fizetési módon:

(i) bankkártyás fizetéssel az ügyfélszolgálat által e-mailben küldött online fizetési felület (payment link) alkalmazásával; vagy

(ii) banki átutalással az Electrolux ügyfélszolgálata által megadott bankszámlára történő teljesítéssel;

A fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az összeg az Electrolux bankszámláján jóváírásra kerül.

 1. Az Installáció megrendelésének befogadásáról az Electrolux elektronikus úton (e-mail) visszaigazolást küld a Megrendelő részére. Az Installáció díjáról az Electrolux számlát állít ki, amit postai úton megküld a Megrendelő részére.

Az Installáció teljesítése

 1. Az Electrolux az Installáció teljesítéséhez Partner, azaz vele szerződéses kapcsolatban álló hivatalos szervízpartner közreműködését veszi igénybe.
 2. Kiszállási idő

75.1. Prémium installáció megrendelése esetén az Electrolux vállalja, hogy a szolgáltatás díjának megfizetését követő 3 munkanapon belül a Partner – a Megrendelővel egyeztetett időpontban – felkeresi a Megrendelőt az üzembe helyezés teljesítése céljából.

75.2. Egyszerű installáció megrendelése esetén a szolgáltatás díjának megfizetését követő 14 napon belül a Partner – a Megrendelővel egyeztetett időpontban – felkeresi a Megrendelőt az üzembe helyezés teljesítése céljából.

 1. A Megrendelő köteles biztosítani, hogy a Partner a teljesítés érdekében a helyszínre bejusson. A Megrendelő köteles az Electroluxot, illetve a helyszíni kiszállás esetén a Partnert tájékoztatni minden olyan körülményről, tényről, amely a teljesítéshez szükséges. Ennek elmaradása, vagy a nem megfelelő tájékoztatás esetén az Electrolux, illetve a Partner jogosult a teljesítést – jegyzőkönyv felvétele mellett és a pontos ok megjelölésével – megtagadni.
 2. Az Installációt a Partner az első kiszállás alkalmával teljesíti. Ha a Partner a Megrendelőnek felróható okból, vagy a Megrendelő hiányos, pontatlan vagy téves tájékoztatása miatt nem tudja az üzembe helyezést elvégezni, a teljesítést – jegyzőkönyv felvétele mellett és a pontos ok megjelölésével – megtagadhatja.
 3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológia üzembe helyezésére az Electrolux és a Partner is jogosult, a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezéséről viszont a földgázelosztó (gázszolgáltató vagy megbízottja) köteles gondoskodni. A gázüzemű készülék üzembe helyezéséhez szükséges feltételekről, így különösen a megfelelő csatlakozó vezeték, gázkiállás és fogyasztói vezeték meglétéről a Megrendelő előzetesen köteles gondoskodni.
 4. Ha a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezését a földgázelosztó (gázszolgáltató vagy annak megbízottja) nem végezte el és ezáltal a Megrendelő az üzembe helyezéshez szükséges feltételeket előzetesen nem biztosítja, a Partner a gázüzemű készülék üzembe helyezését – jegyzőkönyv felvétele mellett és a pontos ok megjelölésével – megtagadja.
 5. Ugyancsak a Megrendelő felelőssége, hogy a háztartási készülék üzembehelyezéséhez szükséges bútorkivágást és minden a bútorzat előkészítésével kapcsolatos munkálatokat előzetesen elvégeztessen.
 6. Abban az esetben, ha az üzembe helyezés a jelen ÁSZF 69. pontjában foglaltak miatt, vagy a Megrendelőnek felróható okból nem teljesíthető, az Electrolux az Installáció díját a Rendelkezésre állás Költségével csökkentett összegben a Megrendelő részére visszautalja.
 7. Az Electrolux vállalja, hogy a Partner által a helyszínen felvett jegyzőkönyv kiállításától számított 14 napon belül az Installáció díját a Rendelkezésre állás Költségével csökkentett összegben a Megrendelő részére visszautalja.
 8. 83. A Rendelkezésre állás Költsége: 990.- Ft., az tizennégyezer – kilencszázkilencven forint, amely csak abban az esetben kerül a Megrendelő terhére felszámításra, ha az Installáció teljesítése a jelen ÁSZF-ben meghatározott, vagy egyébként a Megrendelőnek felróható okból marad el, vagy ha a Megrendelő nem jogszerűen áll el a szerződéstől, vagy mondja fel azt.
 9. Az Installáció teljesítése, illetve a Megrendelő jogszerű elállása esetén a Rendelkezésre állás Költsége külön, illetve többletköltségként a Megrendelő terhére nem kerül felszámításra.

A Rendelkezésre állás Költsége tartalmazza az általános forgalmi adót (Áfa).

 1. Az Installációt akkor teljesíti a Partner, ha a háztartási készüléket szabályszerűen és biztonságosan üzembe helyezi és ezzel a készülék rendeltetésszerű és biztonságos működését biztosítja. Az üzembe helyezést követően a Partner köteles gázüzemű készüléket műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni. A teljesítésről a Partner a helyszínen jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a Megrendelő aláír. A jegyzőkönyv aláírását megelőzően a Megrendelő köteles a készülék rendeltetésszerű működéséről meggyőződni.
 2. Az Electrolux szavatol azért, hogy a Partner a vonatkozó jogszabályok – különösen a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet – alapján rendelkezik a háztartási készülékek üzembe helyezéséhez szükséges képesítéssel és szakértelemmel.

A jogviszony megszűnése

 1. Az Installáció teljesítésével a Felek közötti jogviszony megszűnik.
 2. A jogviszony a teljesítés nélkül is megszűnik, ha a készülék(ek) üzembe helyezése a korábbiakban részletezettek szerint a jelen ÁSZF-ben meghatározott, vagy egyébként a Megrendelőnek felróható okból marad el, illetve ha a Megrendelő nem jogszerűen áll el a szerződéstől. Ebben az esetben az Electrolux köteles a Megrendelő felé elszámolni és az Installáció díját a Rendelkezésre állás Költségével csökkentett összegben a Megrendelő részére visszautalni.
 3. A Megrendelő a Rendeletben foglaltak szerint jogosult a szerződéstől a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállni, a teljesítés megkezdését követően pedig a szerződést felmondani.
 4. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és kéri, hogy az Electrolux a szerződés teljesítését a 14 napos elállási határidőn belül megkezdje.
 5. A Megrendelő az előre leegyeztetett kiszállás időpontját megelőző munkanap 12 órájáig tud elektronikus úton (e-mail) költségmentesen elállni a szerződéstől. Ebben az esetben az Installáció díja teljes egészében visszajár, amit az Electrolux az elállás napjától számított 5 munkanapon belül visszautal a Megrendelő részére.
 6. Tekintettel arra, hogy az Installáció teljesítésére a Rendeletben meghatározott 14 napos elállási/felmondási határidőn belül kerül sor, ha a Megrendelő a teljesítés megkezdése után mondja fel a szerződést, köteles ugyancsak megtéríteni az Electroluxnak a Rendelkezésre állás Költségét. Ebben az esetben is az Installációs díj, a Rendelkezésre állás Költségével csökkentett összegben kerül a Megrendelő részére visszautalásra.
 7. Az Installáció teljesítésével a Megrendelő elveszíti az elállási/felmondási jogát.
 8. A Megrendelő a Rendelet 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozat-minta szerint elektronikus úton (e-mail) gyakorolhatja elállási/felmondási jogát:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt

Kellékszavatosság és jótállás

 1. Kellékszavatosság

95.1. Az Installáció teljesítésére a jelen ÁSZF II. fejezet 35. (35.1.-35.10) pontjában kifejtett kellékszavatossági rendelkezéseket a jelen pontban körülírt változásokkal összhangban kell alkalmazni.

95.2. A szerződés hibás teljesítése esetén a Megrendelő az Electrolux-szal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk szabályai szerint. Az Electrolux hibásan teljesít, ha a háztartási készülék – a nem megfelelő üzembe helyezés miatt – rendeltetésének megfelelően és biztonságosan nem használható.

95.3. A Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

(i) kérheti a nem megfelelő üzembe helyezés kijavítását; vagy

(ii) igényelheti utóbb az Installáció díjának arányos leszállítását, valamint a hibát az Electrolux költségére kijavíttathatja, ha az Electrolux a kijavítást nem vállalta;

(iii) végső esetben a szerződéstől is elállhat, vagy a teljesítés megkezdése után a szerződést felmondhatja;

95.4. A Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el, a Fogyasztó kellékszavatossági igénye pedig a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Megrendelő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

95.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a fogyasztói kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy az üzembe helyezést az Electrolux (ill. a vele szerződéses viszonyban álló Partner) nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Jótállás

96.1 Az Installáció teljesítésére a jelen ÁSZF II. fejezet 37. (37.1.-37.7) pontjában kifejtett jótállással kapcsolatos rendelkezéseket a jelen pontban körülírt változásokkal összhangban kell alkalmazni.

96.2. A jelen ÁSZF 67. pontjában írtak szerint a 3. kategóriájú Installáció, vagyis gázüzemű készülék üzembe helyezése esetén az Electrolux az üzembe helyezett Electrolux, AEG, vagy Zanussi gázüzemű készülék vonatkozásában a kötelező jótállási időn túl további 1 év teljeskörű jótállást biztosítását.

96.3. A meghosszabbított jótállás ideje alatt az Electrolux jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a gázüzemű készülék üzembe helyezésének napjától kezdődik.

96.4. Az Electrolux a gázüzemű készülék üzembe helyezésével egyidejűleg – a Partner útján – a jótállási jegyet a Megrendelő rendelkezésére bocsátja olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők.

96.5. A jótállási jegy Megrendelő rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló számlát a Megrendelő bemutatja. Ebben az esetben a kiterjesztett jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló számlával is érvényesíthetők.

 1. A jelen ÁSZF 95. és 96. pontjában részletezett – üzembe helyezéssel kapcsolatos – kellékszavatossági jogok, valamint a jótállás nem érintik a Megrendelőknek a háztartási nagygépekkel kapcsolatos, jogszabályon alapuló kellékszavatossági és – Fogyasztókat megillető – termékszavatossági jogait, illetve a kötelező jótállás, vagy az adott termékre az Electrolux, mint gyártó által vállalt jótállás ideje alatti jogait, illetve az Electrolux helytállási kötelezettségeit.
 2. Fejezet

Vegyes rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF II. fejezetében körülírt Termék(ek) értékesítése, a III. fejezetben körülírt Fix áras javítási szolgáltatás és a IV. fejezetben körülírt Háztartási nagygépek üzembe helyezése során az Electrolux tudomására jutott fogyasztói személyes adatok kezeléséről és védelméről az Electrolux Adatkezelési Szabályzata rendelkezik, amely megtalálható az Electrolux honlapján (www.electrolux.hu).
 2. Az Electrolux az általa nyújtott szolgáltatásokhoz minden esetben a megfelelő szakértelemmel bíró és kellő körültekintéssel eljáró Partner(eke)t vesz igénybe. A Partner(ek) eljárásáért, teljesítéséért az Electrolux úgy felel, mintha maga járt volna el.
 3. A Megrendelő köteles az Electroluxot haladéktalanul értesíteni, ha a Termék kiszállításának, vagy az Installáció teljesítésének helyszínén fenyegető, vagy veszélyes helyzet áll(na) fenn.
 4. A teljesítéssel kapcsolatos esetleges jogvita esetén a Felek elsődlegesen békés úton kötelesek megkísérelni a vita rendezését. A panaszbejelentésre az Electrolux ügyfélszolgálatán keresztül a 061/252-1773 telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@electrolux.hu e-mail címen, vagy postai úton a 1392 Budapest, Pf.: 259. szám alatti címen van lehetőség.
 5. A beérkezett panaszokat az ügyfélszolgálat kivizsgálja és 30 napon belül a Megrendelő által megadott elérhetőségek valamelyikén (írásban/elektronikus úton) megválaszolja. Ha a bejelentést az Electrolux megalapozottnak tartja, úgy a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint jár el.
 6. A Megrendelő jogvita esetén a lakóhelye szerint illetékes a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) mellett működő független békéltető testülethez fordulhat. Az Electrolux székhelye szerint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület (5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. szoba; Tel: 0656/510-621) illetékes.

Budapest, 2020. november

Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Korlátolt Felelősségű Társaság