Segítünk felkészülni a tavaszi nagytakarításra!  Vásároljon 25% kedvezménnyel tisztítószereket, tartozékokat!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

2018. november

I. Fejezet

Általános rendelkezések (fogalmak és hatály)

1. Jelen szerződésben foglaltakat az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Electrolux)Webshop-on keresztül megrendelt termékeinek (a továbbiakban:Termék, vagy Termékek) értékesítéseire (II. Fejezet) ésFix áras javítási szolgáltatásaira (továbbiakban: Szolgáltatás, vagy Szolgáltatások) (III. Fejezet) kell alkalmazni.

2. Electrolux: Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 5100 Jászberény, Fémnyomó u. 1.; cégjegyzékszám: Cg.16-09-001602; adószám: 10566680-2-16; honlap: www.electrolux.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@electrolux.com; telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 2521773;

3. Megrendelő: az a fogyasztó, aki a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó ügyletben a Terméket megvásárolja, vagy a Szolgáltatást megrendeli.

4. Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1 § (1) bekezdés 3. pontjában foglaltak szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

5. Webshop: az Electrolux honlapján elérhető online értékesítési áruház ( www.shop.electrolux.hu)

6. Termék: az Electrolux által - a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint - Webshop-on keresztül értékesített Electrolux, AEG és Zanussi márkájú kis- és nagy háztartási készülékek tartozékai, kiegészítői és alkatrészei.

7. Szolgáltatás: az Electrolux által a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint a Megrendelő részére nyújtott fix áras javítási tevékenység. Eszerint az Electrolux egy előre meghatározott díj ellenében egy háztartási készülék kapcsán egy egységnyi hiba javítását vállalja.

8. Felek: Electrolux és Megrendelő együttesen.

9. Partner: Electrolux-szal szerződéses kapcsolatban álló hivatalos szervizpartner, aki a Megrendelő lakcímére a javítási munka elvégzése végett kiszáll és a háztartási készülék tényleges javítását elvégzi.

10. Jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók a Felek között létrejövő jogviszonyra, valamint a jogviszony fennállása alatt Felek jogaira és kötelezettségeire. A Felek közötti szerződés akkor jön létre, mikor a Termék, vagy a Szolgáltatás megrendelését az Electrolux a Megrendelő részére visszaigazolta. A Termék vagy a Szolgáltatás megrendelésével a Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, megértette, az abban foglaltakat elfogadja.

11. Felek rögzítik, hogy a jogviszonyukra a jelen ÁSZF-ben foglaltak mellett a Ptk. és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezései, valamint a hivatkozott jogszabályok változása esetén a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos anyagi és eljárásjogi szabályok az irányadók.

12. A Megrendelő a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos bármely kifogását, fenntartását, észrevételét köteles még a Termék, vagy a Szolgáltatás megrendelése előtt írásban, vagy elektronikus úton megküldeni az Electrolux felé. Ennek hiányában az ÁSZF rendelkezéseit a Termék, vagy a Szolgáltatás megrendelésével minden feltétel, fenntartás és külön nyilatkozat nélkül a Megrendelő elfogadja.

13. Bármely a jelen ÁSZF-től eltérő, azt módosító, kiegészítő vagy felülíró feltétel vagy kikötés csak a Felek kifejezett írásbeli megállapodása esetén érvényes és az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét és alkalmazását.

14. Az Electrolux a jelen ÁSZF-et bármikor jogosult egyoldalúan, előzetes értesítés és indokolás nélkül módosítani, vagy visszavonni. A módosítások vagy a visszavonás az ÁSZF-ben megjelölt napon, vagy akkor lépnek hatályba, ha azt Electrolux honlapján közzéteszik. A módosítás vagy a visszavonás nem érinti azokat a jogviszonyokat, amelyek a hatálybalépés előtt jöttek létre. Az ÁSZF módosítása csak abban az esetben válik a már hatályban lévő jogviszony részévé, ha az a Megrendelő részére a korábbi rendelkezésekhez képest előnyösebb rendelkezéseket tartalmaz és azt a Megrendelő – külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően – kifejezetten elfogadta.

II. Fejezet

Webshop-on keresztül megrendelt termékek értékesítése

Szerződés tárgya: a Termék

15. A Jelen ÁSZF 6. pontjában körülírt Termék értékesítésére a Rendelet távollévők között kötött szerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. A távollévők között kötött szerződés olyan fogyasztói szerződés, amelyet a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a Felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt (Webshop) alkalmaznak.

16. A jelen fejezet rendelkezéseit kizárólag a Termékek Magyarország területén történő megrendelésre és kiszállításra kell alkalmazni . A jelen ÁSZF nem vonatkozik a Termékek Magyarországon kívüli megrendelésére és külföldi rendeltetési helyekre történő szállításra.

A Termék megrendelése és a vételár megfizetése

17. A Termékek megrendelésére a Webshop-on keresztül megrendelőlap kitöltésével kerül sor. A megrendelés feladása során az űrlap által felkínált technikai lépéseket kell a Megrendelőnek követnie. Az adatbeviteli hibákat a Megrendelő az űrlap ablakaiban történő törléssel javíthatja a megrendelés elküldése előtt. A megrendelést az Electrolux a visszaigazolásban megadott egyedi azonosító szám alapján tartja nyilván. Az azonosító számmal a Megrendelő későbbiekben is hozzáfér a rendeléséhez. A Webshopon a Megrendelő magyar nyelven tudja az általa választott Termékeket megrendelni.

18. A Termék(ek) vételárát a Megrendelő köteles előre megfizetni az Electrolux részére a Termék megrendelésével egyidejűleg, az alábbi fizetési módon:

- a Webshopban (www.shop.electrolux.hu) elérhető bankkártyás fizetéssel;

A fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor a Termék teljes vételára az Electrolux bankszámláján jóváírásra kerül.

19. A Termékek vételára a Webshop-on kerül feltüntetésre a Termék adataival együtt, amely tartalmazza az általános forgalmi adót (Áfa). A Termék vételára ugyanakkor nem tartalmazza a jelen fejezet 25. pontjában meghatározott szállítási költséget.

20. A Termék megrendeléséről és a Termék vételárának kifizetéséről az Electrolux haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikus úton (e-mail) visszaigazolást küld a Megrendelő részére, amely tartalmazza a Megrendelő által választott Termék(ek) és a Megrendelő adatait. A Termék vételáráról az Electrolux számlát állít ki, amit elektronikus úton (e-mail) ugyancsak megküld a Megrendelő részére.

A Termék szállítása

21. A Termék(ek) kiszállításáról az Electrolux – személyesen vagy megbízott útján – gondoskodik a Megrendelő által a megrendelés során megadott címre történő teljesítéssel.

22. Minden Termék a rendelkezésre állástól függően kerül kiszállításra, amely körülmény a Termék adatainál a Webshop-on szerepel.

23. Azon Termékek, amelyek „raktáron” kifejezéssel szerepelnek a Webshop-on, a visszaigazolástól számított 7 munkanapon belül kerülnek kiszállításra a Megrendelő által megjelölt címre előzetes értesítést követően. A „nincs raktáron” kifejezéssel jelölt Termékek pedig a raktárba érkezést követő 7 munkanapon belül kerülnek kiszállításra a Megrendelő értesítését követően.

24. Ha valamelyik Termék nem áll rendelkezésre a megrendelt mennyiségben és ezen körülmény a Webshop-on nem került feltüntetésre, erről az Electrolux a megrendelést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikus úton (e-mail) tájékoztatást küld a Megrendelőnek, aki választása szerint vagy a rendelkezésre álló mennyiségben rendeli meg a Terméke(ke)t, vagy a megrendeléstől elállhat.

25. A szállítás egyszeri költsége: 990,- forint, amely tartalmazza az általános forgalmi adót (Áfa). 12.500.- Ft-ot (tizenkétezer-ötszáz forint) meghaladó megrendelés esetén a szállítás ingyenes.

26. Ha a megrendelt Termék „nincs raktáron” és a szállítás a megrendeléstől számított 30 (harminc) napon túl sem teljesíthető, a Megrendelő a megrendeléstől elállhat és az Electrolux 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Termék teljes vételárát és a szállítási költséget.

27. Ha a Termék(ek) beszerelése, üzembe helyezése - annak jellegére tekintettel – különleges szakértelmet igényel (pl. gáz-, áram-, vízbekötés), az adott Termék beszerelését, üzembe helyezését a kiszállítással egyidejűleg az Electrolux, vagy vele szerződéses kapcsolatban álló hivatalos szervizpartnere végzi.

28. Egyéb esetekben az egyes tartozékok, kiegészítők és alkatrészek beszerelése, üzembe helyezése és használata során a Megrendelő az adott Termék használati utasításai és a felhasználói kézikönyv előírásai szerint köteles eljárni. Az egyes alkatrészek és tartozékok beépítése és használata csak Electrolux, AEG és Zanussi márkájú készülékekbe ajánlott.

29. Az Electrolux nem felel azokért a károkért, amelyek a Termék(ek) rendeltetésellenes beszereléséből, üzembe helyezéséből, használatából, vagy kezeléséből, származnak.

Elállás

28. A Megrendelő a Rendeletben foglaltak szerint a Termék(ek) átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.

29. A Megrendelő a Rendelet 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozat-minta szerint elektronikus úton (e-mail) gyakorolhatja elállási jogát:

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/ szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt

30. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és kéri, hogy az Electrolux a szerződés teljesítését, a Termék(ek) kiszállítását – a Termék(ek) rendelkezésre állásától függően – a 14 napos elállási határidőn belül megkezdje.

31. A Megrendelő az előre leegyeztetett szállítás időpontját megelőző munkanap 12 órájáig tud elektronikus úton (e-mail) költségmentesen elállni a szerződéstől. Ebben az esetben a Termék vételára és a szállítás költsége teljes egészében visszajár, amit az Electrolux az elállás napjától számított 14 napon belül visszautal a Megrendelő részére.

32. Ha a Megrendelő a szerződéstől az előre leegyeztetett szállítás napját megelőző munkanap 12 óráját követően, vagy a Termék(ek) kiszállítása után áll el, köteles megtéríteni az Electroluxnak a szállítás költségét. Ebben az esetben is a Termék(ek) teljes vételára 14 napon belül visszautalásra kerül(nek) a Megrendelő részére.

33. Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, köteles a Terméke(ke)t haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül az Electroluxnak, vagy az általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaszállítás költségét az Electrolux viseli.

34. A jelen fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni abban az esetben is, ha a Terméke(ke)t nem természetes személy Fogyasztó, hanem szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró vállalkozás (gazdasági társaság, jogi személyek, egyéni vállalkozó stb.) rendeli meg a Webshop-on keresztül.

Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás

35. Kellékszavatosság

35.1. A Szolgáltatás hibás teljesítése esetén a Megrendelő az Electrolux-szal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk szabályai szerint.

35.2. Az Electrolux hibásan teljesít, ha a Termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Electrolux, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

35.3. A Megrendelő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

(i) kérheti a Termék kijavítását, vagy kicserlését kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Electroluxnak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy

(ii) igényelheti utóbb a Termék vételárának arányos leszállítását, valamint a hibát az Electrolux költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, ha az Electrolux a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta;

(iii) végső esetben a szerződéstől is elállhat, ha az Electrolux a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

35.4. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

35.5. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni.

35.6. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Electroluxnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Electrolux adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

35.7. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

35.8. A Megrendelő kellékszavatossági jogai a teljesítéstől számított 2 év alatt évülnek el. Abban az esetben, ha a Termékeket nem Fogyasztó rendeli meg, a kellékszavatossági jogok 1 év alatt évülnek el.

35.9. A Ptk. 6:163. § (5) bekezdése szerint a dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

35.10. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a Terméket a Webshop-on keresztül az Electroluxtól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

36. Termékszavatosság

36.1. A Termék hibája esetén a Megrendelő - választása szerint - a 35. pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

36.2. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Megrendelő nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Electroluxszal, mint gyártóval szemben érvényesítheti.

36.3. Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik az Electrolux, mint gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Megrendelő a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

36.4.Termékszavatossági igényt kizárólag az Electroluxszal, mint gyártóval vagy a Termék forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

36.5. Az Electrolux, mint gyártó (vagy a forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

(i) a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

(ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

(iii) a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítani.

36.6. Termékszavatossági jogok a Ptk. rendelkezései szerint a Fogyasztót illetik meg.

37. Jótállás

37.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a Ptk szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre a rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki. Az 1. melléklet 29. pontja alapján a jótállási kötelezettség kiterjed az egyes háztartási gépek tartozékaira és alkotórészeire 10.000.- Ft eladási ár felett.

37.2. Tehát a Webshop-on keresztül megrendelt Termékek(re), melynek vételára a 10.000.- Ft-ot meghaladja, 1 éves kötelező jótállási idő áll fenn. Ennél hosszabb jótállási időt biztosíthat az Electrolux, amely az egyes Termékek esetében a Webshop-on a Termék adatai mellett kerül feltüntetésre. A jótállás ideje alatt az Electrolux jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a Termék(ek) kiszállítását követően, vagy ha az üzembehelyezést az Electrolux vagy szerződéses Partnere végezte, a beszerelését követően a készülék üzembe helyezésének napjától kezdődik.

37.3. A Megrendelő nem jogosult jótállást érvényesíteni, ha:

(i) a hiba a Termék nem rendeltetésszerű használatából ered;

(ii) a hiba olyan minimális rendellenességnek tekinthető, amely az adott Termékre szokásosan jellemző, elkerülhetetlen és/vagy elhanyagolható;

(iii) ha a Termék használata, kezelése, üzembe helyezése szakszerűtlenül, vagy az Electrolux előírásainak be nem tartásával történt, továbbá ha a Terméket arra jogosulatlan (képzetlen) személy kezelte, javította, átalakította, változtatta meg;

37.4. Az Electrolux köteles a Termék kiszállításával, vagy üzembehelyezésével egyidejűleg a jótállási jegyet, használati utasítást, vagy felhasználói kézikönyvet a Megrendelő rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy, használati utasítás vagy felhasználói kézikönyv tartalmának jól olvashatóságát. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők.

37.5. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

37.6. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Megrendelőt a jótállásból fakadó jogok az 35. és a 36. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

III. Fejezet

Fix áras javítási szolgáltatás

Szerződés tárgya: a Szolgáltatás

38. A jelen fejezetben körülírt Szolgáltatás kizárólag 12 évnél fiatalabb Electrolux, AEG és Zanussi háztartási nagygépekre vehető igénybe. A gyártástól számítottan 12 évnél idősebb háztartási nagygépek esetén az Electrolux a kötelező, vagy vállalt jótállási, kellékszavatossági időn túl javítási, szerelési tevékenység végzését nem vállalja.

39. Az általános rendelkezésekben rögzítettek szerint az előre meghatározott díj ellenében egy háztartási készülék kapcsán csak egy egységnyi hiba kerül javításra.

40. Jelen Szolgáltatás nem érinti a fogyasztók jogszabályon alapuló kellékszavatossági jogait, illetve a kötelező jótállás, vagy az adott termékre az Electrolux, mint gyártó által vállalt jótállás ideje alatti jogait, illetve az Electrolux helytállási kötelezettségeit.

41. A Szolgáltatás nem vehető igénybe, ha

(i) a háztartási készülék meghibásodása szándékos károkozás, vagy a nem rendeltetésszerű használat miatt lépett fel;

(ii) a háztartási készülék meghibásodása természeti csapás (árvíz, földrengés, szél, tűzeset – a készüléken belüli elektromos üzemzavar esetét ide nem értve –, vagy egyéb súlyos környezeti csapás) okán keletkezett;

(iii) a hiányzó alkatrész(ek) vagy a készülék pótlására lopás vagy más bűncselekmény miatt kerülne sor;

(iv) a készülék esztétikai sérülése annak működését vagy biztonságosságát nem érinti;

(v) a készülékkel kapcsolatos ún. fogyóeszközök (pl. cserélhető izzók, tojástartó stb.) pótlása esetén.

Abban az esetben, ha a jelen pontban meghatározott valamely ok a helyszíni kiszállás során derül ki, a Partner a javítás elvégzését – jegyzőkönyv felvétele mellett és a pontos ok megjelölésével – megtagadhatja. Ebben az esetben – a lentiekben részletezettek szerint – a Megrendelő viseli a Partner kiszállásával kapcsolatos költségét (továbbiakban: Kiszállás Költsége).

42. A Szolgáltatás díja 34.990.- Ft., azaz harmincnégyezer - kilencszázkilencven forint, amely tartalmazza az általános forgalmi adót (Áfa).

A Szolgáltatás díja magában foglalja a következőket:

(i) egy egységnyi hiba javítását egyetlen háztartási készülék vonatkozásában, valamint

(ii) a javításhoz szükséges munkaerő, a helyszíni kiszállás, a javítás, szerelés és az alkatrészek költségeit.

A Szolgáltatás díja nem tartalmazza a megrendelés időpontjában nem jelzett, vagy később jelentkező más meghibásodások javításának, vagy további alkatrészek pótlásának költségeit.

43. A Szolgáltatás megrendelésére az Electrolux ügyfélszolgálatán keresztül van lehetőség.

44. A Szolgáltatás díját a Megrendelő köteles előre megfizetni az Electrolux részére a Szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg, az alábbi fizetési módon:

- a webshopban (www.shop.electrolux.hu) elérhető bankkártyás fizetéssel;

A fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az összeg az Electrolux bankszámláján jóváírásra kerül.

45. A Szolgáltatás díjának kifizetéséről és a megrendelés befogadásáról az Electrolux elektronikus úton (e-mail) visszaigazolást küld a Megrendelő részére. A Szolgáltatás díjáról az Electrolux számlát állít ki, amit elektronikus úton (e-mail) ugyancsak megküld a Megrendelő részére.

A Szolgáltatás teljesítése

46. Az Electrolux a Szolgáltatás teljesítéséhez Partner, azaz vele szerződéses kapcsolatban álló hivatalos szervizpartner közreműködését veszi igénybe.

47. Az Electrolux vállalja, hogy a Szolgáltatás díjának megfizetését követő 3 munkanapon belül a Partner – a Megrendelővel egyeztetett időpontban – felkeresi a Megrendelőt a Szolgáltatás teljesítése céljából.

48. A Megrendelő köteles biztosítani, hogy a Partner a teljesítéshez szükséges helyszínre bejusson. Ha a Partner a Megrendelőnek felróható okból, vagy a Megrendelő hiányos, pontatlan vagy téves tájékoztatása miatt nem tudja a Szolgáltatást teljesíteni, a teljesítési határidő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely a Szolgáltatás megfelelő teljesítéséhez szükséges.

49. A Megrendelő köteles az Electroluxot, illetve a helyszíni kiszállás esetén a Partnert tájékoztatni minden olyan körülményről, tényről, amely a teljesítéshez szükséges. Ennek elmaradása, vagy a nem megfelelő tájékoztatás esetén az Electrolux, illetve a Partner jogosult a teljesítést elhalasztani vagy felfüggeszteni mindaddig, amíg a Megrendelő a szükséges tájékoztatást nem adta meg.

50. A Szolgáltatást a Partner lehetőség szerint az első kiszállás alkalmával teljesíti. Ha a Szolgáltatást az első kiszállás alkalmával a Partner – előre nem látható okból (pl. alkatrész hiánya, vagy újabb alkatrész beszerzése szükséges) – nem tudja teljesíteni, köteles a mielőbbi teljesítés végett, de legkésőbb az első kiszállástól számított 8 munkanapon belül a Megrendelőt újból személyesen felkeresni és a javítási/szerelési munkát elvégezni.

51. Abban az esetben, ha a Szolgáltatás a hiba jellegénél fogva nem teljesíthető (pl. gazdasági totálkár esete, vagy alkatrész hiánya miatt a készülék nem javítható), az Electrolux köteles a Szolgáltatás díját a Kiszállás Költségével csökkentett összegben a Megrendelő részére visszautalni. Arról, hogy a készülék, illetve annak működéséhez szükséges alkatrésze, nem javítható, vagy cserélhető, a Partner köteles írásban a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni és annak egy példányát a Megrendelőnek átadni.

52. Az Electrolux vállalja, hogy a Partner által felvett jegyzőkönyv kiállításától számított 5 munkanapon belül a Szolgáltatás díját a Kiszállás Költségével csökkentett összegben a Megrendelő részére visszautalja.

53. A Kiszállás Költsége 19.990.- Ft., az tizenkilencezer – kilencszázkilencven forint , amely csak abban az esetben kerül a Megrendelő terhére felszámításra, ha a Szolgáltatás teljesítése a jelen fejezetben meghatározott, vagy egyébként a Megrendelőnek felróható okból marad el, vagy ha a készülék, illetve annak működéséhez szükséges alkatrésze, a hiba jellegénél fogva nem javítható, vagy cserélhető, illetve ha a Megrendelő nem jogszerűen áll el a szerződéstől, vagy mondja fel azt.

54. A Szolgáltatás teljesítése, illetve a Partner jogszerű elállása esetén a Kiszállás Költségét a Szolgáltatás díja tartalmazza, az külön, illetve többletköltségként a Megrendelő terhére nem kerül felszámításra.

A Kiszállás Költsége tartalmazza az általános forgalmi adót (Áfa).

55. A Szolgáltatást akkor teljesíti a Partner, ha a készülék működésével kapcsolatos hibát elhárítja, illetve a készülék működéséhez szükséges alkatrészt kicseréli, kijavítja és ezzel a készülék – az üzembehelyezést követően – rendeltetésszerű működését biztosítja. A teljesítésről a Partner a helyszínen jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a Megrendelő aláír. A jegyzőkönyv aláírását megelőzően a Megrendelő köteles a készülék rendeltetésszerű működéséről meggyőződni.

A jogviszony megszűnése

56. A Szolgáltatás teljesítésével a Felek közötti jogviszony megszűnik.

57. A jogviszony a teljesítés nélkül is megszűnik, ha a Szolgáltatás a korábbiakban részletezettek szerint a Megrendelőnek felróható okból, vagy a hiba jellegéből adódóan nem teljesíthető (pl. gazdasági totálkár, vagy alkatrész hiánya), illetve ha a Megrendelő nem jogszerűen áll el a szerződéstől. Ebben az esetben az Electrolux köteles a Megrendelő felé elszámolni és a Szolgáltatás díját a Kiszállás Költségével csökkentett összegben a Megrendelő részére visszautalni.

58. A Megrendelő a Rendeletben foglaltak szerint jogosult a szerződéstől a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállni, a teljesítés megkezdését követően pedig a szerződést felmondani.

59. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és kéri, hogy az Electrolux a szerződés teljesítését a 14 napos elállási határidőn belül megkezdje.

60. A Megrendelő az előre leegyeztetett kiszállás időpontját megelőző munkanap 12 órájáig tud elektronikus úton (e-mail) költségmentesen elállni a szerződéstől. Ebben az esetben a Szolgáltatás díja teljes egészében visszajár, amit az Electrolux az elállás napjától számított 5 munkanapon belül visszautal a Megrendelő részére.

61. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás teljesítésére a Rendeletben meghatározott 14 napos elállási/felmondási határidőn belül kerül sor, ha a Megrendelő a teljesítés megkezdése után mondja fel a szerződést, köteles ugyancsak megtéríteni az Electroluxnak a Kiszállás Költségét. Ebben az esetben is a Szolgáltatási díj, a Kiszállás Költségével csökkentett összegben kerül a Megrendelő részére visszautalásra.

62. A Szolgáltatás teljesítésével a Megrendelő elveszíti az elállási/felmondási jogát.

63. A Megrendelő a Rendelet 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozat-minta szerint elektronikus úton (e-mail) gyakorolhatja elállási/felmondási jogát:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt

Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás

64. Kellékszavatosság

64.1. A Szolgáltatás(ok) teljesítésére a jelen ÁSZF II. fejezet 35. (35.1.-35.10) pontjában kifejtett kellékszavatossági rendelkezéseket a jelen pontban körülírt változásokkal összhangban kell alkalmazni.

64.2. Ha a Szolgáltatás teljesítése során új alkatrész kerül a készülékbe beszerelésre, a Megrendelő kellékszavatossági jogai a teljesítéstől számított 2 év alatt évülnek el.

64.3. Ha a javítás során új alkatrész nem kerül a készülékbe beszerelésre, a használt alkatrészre vonatkozóan a Megrendelő kellékszavatossági jogai 1 év alatt évülnek el.

65. Termékszavatosság

65.1 A Szolgáltatás(ok) teljesítésére a jelen ÁSZF II. fejezet 36. (36.1.-36.6) pontjában kifejtett termékszavatossági rendelkezések megfelelően alkalmazandók.

66. Jótállás

66.1 A Szolgáltatás(ok) teljesítésére a jelen ÁSZF II. fejezet 37. (37.1.-37.6) pontjában kifejtett jótállással kapcsolatos rendelkezéseket a jelen pontban körülírt változásokkal összhangban kell alkalmazni.

66.2. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a Ptk szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre a rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki. Az 1. melléklet 29. pontja alapján a jótállási kötelezettség kiterjed az egyes háztartási gépek tartozékaira és alkotórészeire 10.000.- Ft eladási ár felett.

66.3. Tehát ha a Szolgáltatás teljesítése során új alkatrész kerül beszerelésre a készülékbe, arra az új alkatrészre az Electrolux 1 éves jótállást vállal. Ezen idő alatt az Electrolux jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás az új alkatrész beszerelését követően a készülék üzembe helyezésének napjától kezdődik.

66.4. A Megrendelő nem jogosult jótállást érvényesíteni, ha az új alkatrész beszerelését és a készülék üzembe helyezését követően:

(i) a hiba a készülék nem rendeltetésszerű használatából ered;

(ii) a hiba olyan minimális rendellenességnek tekinthető, amely az adott készülékre szokásosan jellemző, elkerülhetetlen és/vagy elhanyagolható;

(iii) ha a készülék használata, kezelése szakszerűtlenül, vagy az Electrolux előírásainak be nem tartásával történt, továbbá ha a készüléket arra jogosulatlan (képzetlen) személy kezelte, javította, átalakította, változtatta meg;

66.5. Az Electrolux köteles az új alkatrész beszerelésével egyidejűleg – a Partner útján – a jótállási jegyet a Megrendelő rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők.

IV. Fejezet

Vegyes rendelkezések

67. A jelen ÁSZF II. fejezetében körülírt Termék(ek) értékesítése és a III. fejezetben körülírt javítási Szolgáltatás(ok) megrendelése során az Electrolux tudomására jutott fogyasztói személyes adatok kezeléséről és védelméről az Electrolux Adatkezelési Szabályzata rendelkezik, amely megtalálható az Electrolux honlapján (www.electrolux.hu).

68. Az Electrolux az általa nyújtott szolgáltatásokhoz minden esetben a megfelelő szakértelemmel bíró és kellő körültekintéssel eljáró Partner(eke)t vesz igénybe. A Partner(ek) eljárásáért, teljesítéséért az Electrolux úgy felel, mintha maga járt volna el.

69. A Megrendelő köteles az Electroluxot haladéktalanul értesíteni, ha a Termék kiszállításának, vagy a Szolgáltatás teljesítésének helyszínén fenyegető vagy veszélyes helyzet áll(na) fenn.

70. A teljesítéssel kapcsolatos esetleges jogvita esetén a Felek elsődlegesen békés úton kötelesek megkísérelni a vita rendezését. A panaszbejelentésre az Electrolux ügyfélszolgálatán keresztül a 061/252-1773 telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@electrolux.com e-mail címen, vagy postai úton a 1392 Budapest, Pf.: 259. szám alatti címen van lehetőség.

71. A beérkezett panaszokat az ügyfélszolgálat kivizsgálja és 30 napon belül a Megrendelő által megadott elérhetőségek valamelyikén (írásban/elektronikus úton) megválaszolja. Ha a bejelentést az Electrolux megalapozottnak tartja, úgy a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint jár el.

72. A Megrendelő jogvita esetén a lakóhelye szerint illetékes a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) mellett működő független békéltető testülethez fordulhat. Az Electrolux székhelye szerint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület (5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. szoba; Tel: 0656/510-621) illetékes.

Budapest, 2018. november

Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Korlátolt Felelősségű Társaság